Afiliació 2018

AFILIACIÓ 2018/AFILIACIÓN 2018

Ha arribat l’època de renovació de les targetes per al 2018.

Volem comunicar-vos que com a novetat per a aquest any, i seguint les directrius de la Guàrdia Civil, tot arquer ha d’estar afiliat a un club, per la qual cosa s’ha eliminat el formulari d’inscripció individual havent de ser el club l’emissor i receptor de les targetes.
Per facilitar la tramitació s’adjuntaran tres documents, dos per al club i un altre per a la relació dels seus arquers. El pagament es podrà efectuar unificat al compte de AAL o demanar la domiciliació al compte de club.

Banc Sabadell ES24 0081 0111 0300 0131 2435

Qui estigui interessat pot sol·licitar una assegurança personal voluntària de responsabilitat civil específic de tir amb arc.

Mantenim els imports del 2017:

PREUS/PRECIOS

Tipus/Tipo Anual
Arquer +14 25€
Arquer -14 10€
Assegurança R.C. individual volunària/Seguro R.C. individual voluntario 20€

L’afiliació no serà vàlida sense el pagament de la quota corresponent. La afiliación no será válida sin el pago de la quota correspondiente.

Documentació 2018 / Documentación 2018

La afiliació comporta l’acceptació de les normes i la filosofia de l’Associació i la defensa de la idea de “tir amb arc per a tothom” (més informació). La afiliación comporta la aceptación de las normas y filosofía de l’Associació y la defensa de la idea de “tiro con arco para todos” (más información).

El contingut de la informació recollida en relació a les persones inscrites a l’Associació és de caràcter confidencial i no estarà permesa la seva difusió per finalitats alienes a l’Associació. El contenido de la información recogida en relación a las personas inscritas a l’Associació es de caràcter confidencial y no estará permitida su difusión para fines ajenos a l’Associació.

Signant aquest document, s’autoritza a l’Associació a guardar les dades personals en un fitxer privat d’us exclusiu per les seves gestions administratives. La firma de este documento autoriza a l’Associació a guardar los datos personales en un fichero privado de uso exclusivo para sus gestiones administrativas.

El sol·licitant autoritza a que aquestes dades siguin utilitzades per ACTLL per informar-lo de quantes activitats estiguin relacionades amb l’Associació. El solicitante autoriza a que estos datos sean utilizados por ACTLL para informarlo de cuantas actividades esten relacionadas con la Asociación.

Per a qualsevol aclariment estem a la vostra disposició. Para cualquier aclaración estamos a vuestra disposición.

Cordialment/Cordialmente.

La junta ACTLL